Chiều nay (9/7), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Thường trực HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018.

Theo báo cáo giám sát chuyên đề về CCHC giai đoạn 2015-2018 cho thấy, công tác CCHC được UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và phù hợp thực tiễn của địa phương. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo giám sát cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, chưa quan tâm đúng mức đến công tác CCHC; việc cập nhật, niêm yết, công khai TTHC ở một số nơi chưa khoa học, đầy đủ và đúng quy định; tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn, xử lý chậm vẫn còn, chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực phức tạp như đầu tư, đất đai, chế độ chính sách xã hội... Mặc dù các chỉ số đánh giá cấp tỉnh tăng cao so với những năm trước, tuy nhiên, trong từng chỉ số, các tiêu chí tăng chưa đồng đều, còn một số tiêu chí điểm không cao, tụt hạng và xếp hạng thấp trong cả nước.

Đoàn giám sát CCHC của HĐND tỉnh cũng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật, trong đó quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đẩy mạnh phân cấp giữa Trung ương và địa phương, cơ quan Nhà nước thẩm quyền chung với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền riêng; tăng cường phân cấp quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; sớm khắc phục tình trạng không đồng bộ trong quy định pháp luật.

Đối với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về CCHC để CBCCVC và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác CCHC. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đối với công tác CCHC.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận những đánh giá khách quan của đoàn giám sát. Tuy nhiên, báo cáo giám sát cần chỉ rõ “địa chỉ” còn tồn tại; phân tích nguyên nhân chủ quan kỹ hơn, giải pháp phải rõ hơn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, thời gian qua, Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, trong đó có sự đóng góp rất lớn của công tác CCHC của các cấp, ngành, đơn vị địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, trong đó nguyên nhân chủ quan khá lớn. Đồng chí Lê Đình Sơn yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình CCHC. Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về CCHC để CBCCVC và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác CCHC.

 Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 96.289
Online: 10