Mặc dù hoạt động trong một địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội khuyến học đã làm tốt công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội. Trên cơ sở quán triệt chỉ thị nghị quyết của cấp trên, Hội khuyến học đã tập trung làm tốt việc nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân, từ đó làm cho toàn Đảng, toàn dân thấy được vai trò và tầm quan trọng của công tác khuyến học trong giai đoạn hiện nay; vận động các dòng họ tiếp tục thành lập Ban khuyến học, gia đình học tập, cũng cố và nâng cao chất lượng

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Đại hội đại biểu hội khuyến học xã Thạch Hải lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2014 được tiến hành trong điều kiện lịch sử trọng đại kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập Đảng, 20 năm ngày Thành lập hội khuyến học Tỉnh, 2 năm thực hiện Nghị quyết 89, 281-NQTTG phê duyệt Để án “xây dựng xã hội học tập giai đoàn 2012 – 2020”, Đề án” Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020’’ của Thủ tướng chính phủ.

Về dự đại hôi có 70 đại biểu hội viên hội khuyến học.

Đại hội được đón tiếp các vị Đại diện Thường trực Hội khuyến học huyện Thạch Hà, Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể xã Thạch Hải, Đại diện các co quan, trường học đóng trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2014 – 2019, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ năm 2019 – 2024 của BCH hội khuyến học xã Thạch Hải, đại hội đã thảo luận báo cáo chính trị và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên. Đại hội đã bầu BCH hội nhiệm kỳ năm 2019 – 2024 gồm 15 đồng chí, và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên một đồng chí.

Tại đại hội cũng đã trao quà khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học từ năm 2014 - 2019.

Mặc dù hoạt động trong một địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội khuyến học đã làm tốt công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội. Trên cơ sở quán triệt chỉ thị nghị quyết của cấp trên, Hội khuyến học đã tập trung làm tốt việc nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân, từ đó làm cho toàn Đảng, toàn dân thấy được vai trò và tầm quan trọng của công tác khuyến học trong giai đoạn hiện nay; vận động các dòng họ tiếp tục thành lập Ban khuyến học, gia đình học tập, cũng cố và nâng cao chất lượng các cộng đồng học tập, đơn vị học tập; tổ chức đăng ký đánh giá, công nhận các danh hiệu hằng năm. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tích cực vận động gây quỹ hội, đồng thời quan tâm chăm lo đến công tác phát triển hội viên và cán bộ khuyến học từ dòng họ đến cấp xã. Vì thế, so với đầu nhiệm kỳ, các chỉ số về các tiêu chí phát triển hội viên, Ban khuyến học các dòng họ, thôn và đơn vị trường học được tăng về số lượng và chất lượng, hoạt động ngày càng tốt hơn. Việc thực hiện Đề án 281-TTg của thủ tướng chính phủ được Đảng ủy ,chính quyền quan tâm chỉ đạo kiệp thời, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập được thành lập cùng với đó là việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia dình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, làm cho kinh tế văn hóa xã hội ngày một phát triển, chính trị ổn định ,quốc phòng an ninh được giữa vững. Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng ngày càng đi vào nề nếp,có chất lượng và thu hút được nhiều người tham gia, công tác xã hội hóa giáo dục được toàn dân ủng hộ, góp phần cùng các trường học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, tạo được niềm tin trong Đảng bộ và quần chúng nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua hoạt động của Hội Khuyến học xã cũng gặp một số hạn chế như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ khuyến học còn hạnh chế, tổ chức hoạt động hội chưa đồng đều, tỷ lệ ban khuyến học ở dòng họ còn thấp, phong trào xây dựng quỹ hội chưa rộng rãi, công tác vận động xây dựng quỹ hội còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tuy có cố gắng về số lượng mở lớp, số người tham gia nhưng chất lượng chưa cao, kinh phí hỗ trợ cho người học còn gặp nhiều khó khăn.

PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2019 - 2024.

Về phương hướng chung.

Thực hiện nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về giáo dục đào tạo, Quyết định số 89 và Quyết định số 281 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập”  giai đoạn 2012 – 2020, Đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, đồng thời là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện cho mọi người học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị của toàn xã hội tham gia vào phát triển giáo dục, xây dựng xã hội ngày càng phát triển, góp phần xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các chỉ tiêu phấn đấu.

Để thực hiện phướng hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Hội khuyến học đề ra chỉ tiêu phấn đấu như sau:

- Tập hợp hội viên đạt 90% trên tổng số hộ.

- Gia đình học tập đạt 90 %.

- Dòng họ có Ban khuyến học đạt 70%.

- Dòng họ học tập đạt 60%.

- Cộng đồng học tập đạt 100%.

- Đơn vị học tập đạt 100%.

- Các trường học trên địa bàn: Trường Mầm non, Trường Tiểu học,Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn tiếp theo.

- Trung tâm học tập cộng đồng đạt loại tốt, người lớn tham gia học tại Trung tâm đạt 75%.

- Chi hội có từ 3.000.000 đồng trở lên, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập có từ 10.000.000 đồng, xã có từ 40.000.000 đồng trở lên. Hội viên đóng góp quỹ khuyến học các cấp 50.000 dồng/hội viên/năm

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 89, 281/QĐ-TTg phê duyệt Đề án” Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 – 2020”; Đề án:” Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để công tác khuyến học trở thành phong trào rộng lớn trong quần chúng nhân dân. Thực hiện tốt phương thức giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các nhà trường tổ chức thực hiện các hoạt động “Tháng 9 khuyến học” hằng năm với nội dung phong phú, thiết thực chào mừng Ngày khuyến học Việt Nam 02/10 và Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tiếp tục xây dựng phát triển tổ chức HộiTăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhân thức về công tác khuyến học trong cán bộ, Đảng viên, hội viên và nhân dân;tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh. Hằng quý ,có sinh hoạt báo cáo kết quả rèn luyện và học tập của con em, trao đổi kinh nghiệm giáo dục con cháu. Các đơn vị trường học quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên kịp thời các em cố gắng vươn lên trong học tập, không để học sinh bỏ học giữa chừng.

- Làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy, chính quyền về công tác khuyến học. Phối hợp với các ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị có trách nhiệm và chăm lo xây dựng phong trào khuyến học, các đoàn thể phân công giao trách nhiệm tham gia vào nhiệm vụ khuyến học, xây dựng quỹ khuyến học tại nơi cơ trú để động viên con cháu học tập tốt.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền vận động phụ huynh tích cực ủng hộ nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ năm học, đóng góp tinh thần vật chất ngày công để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Vận động các nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp cho nhà trường trong việc xây dựng cơ sở vật chất, khen thưởng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

- Tích cực xây dựng quỹ khuyến học. Không ngừng quan tâm đến xây dựng quỹ khuyến học. Bằng nhiều nguồn nhưng chủ yếu bằng nguồn đóng góp của hội viên. Ngoài ra, hội cần kêu gọi sự ủng hộ của con em xa quê, các nhà hảo tâm tham gia đóng góp. Việc sử dụng quỹ hội phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trong toàn xã.

- Tiếp tục cũng cố và nâng cao chất lượng của Trung tâm học tập cộng đồng. Trung tâm học tập cộng đồng hằng năm đề ra kế hoạch, chương trình, đối tượng tham gia và các điều kiện hoạt động. Trên cơ sở định hướng ngành nghề, Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền, vận động các đối tượng có nhu cầu học tập, nâng cao chất lượng giờ lên lớp của giảng viên nhằm thu hút người học. Tham mưu với chính quyền tăng cường cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho người học.

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Hằng năm, tổ chức đánh giá bình xét các danh hiệu  Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập theo các tiêu chí. Hội khuyến học theo dõi đánh giá, xếp loại phong trào khuyến học ở các chi hội. Năm năm một lần tổ chức hội nghị gia đình văn hóa, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị tiêu biểu và cấp giấy chứng nhận. Hằng năm ,các chi hội, hội khuyến học  xã tổ chức gặp mặt, động viên trao quà cho học sinh giỏi các cấp, học sinh đậu vào các trường Đại học, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

- Thực hiện tốt việc sơ kết hằng năm, nhằm đánh giá mọi mặt hoạt động và đề ra chương trình hoạt động cụ thể trong thời gia tới.

     Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, kế thừa truyền thống hiếu học của nhân dân xã nhà, Hội khuyến học xã Thạch Hải sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội khuyến học Huyện Thạch Hà,cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân cũng như hội viên, Hội khuyến học xã Thạch Hải quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra.

Một số hình ảnh của Đại hội.

Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 96.252
Online: 4